Tah kitoe ringkesna anoe djadi galoer mah.

Lalakon Sangkoeriang moal didadar deui di dieu, ngan perloe kaoeninga sasakalana Tjisanggaroeng wates Tjirebon djeung Tegal, anoe sami pisan sareng sasakala Bandoeng, ngan bénten ngaran baé woengkoel, nja éta pisaksieun anoe parantos didadar di loehoer téa.

Kieu sasakalana.

Katjarioskeun alam Galoeh ngadeg karadjaan, anoe djoemeneng Adji kakasihna Praboe Moending Kawati, radja adil palamarta kawentar toweksa ka noe ti handap, asih ka djalma noe leutik. Dina hidji mangsa Kangdjeng Radja ngersakeun boeboedjeng ka leuweung diiring koe para mantri ponggawa, sakalian bari badé soekan-soekan matjangkrama, njandak gamelan djeung najagana sagala, geus komo deui ari katoeangan-katoeangan mah mang poeloeh-poeloeh dongdang, djaba sampakan pamoendoetan.

Nanging anéh pisan di pamoroan anoe sasari oentjal sok rajap, banténg katémbong naloenggiring, rendang kidang di boeboelak, harita mah noedjoe soewoeng henteu mendak peutjang-peutjang atjan. Legig rawoeh toekang ngilang loegah-ligeuh tanpa polah, pamatang pating haroeleng, paninggaran bati rahoeh hoemandeuar, réh weléh teu pisan ningal oedageun. Kangdjeng Radja nitih koeda oebek-oebekan di leuweung nanging teu ningali oentjal sasab-sasab atjan. Barang keur moedoen ka papanggoengan dina lamping hojong kahampangan, loengsoer tina koeda béh mendak doewegan geus kosong, kawas oeroet paninggaran.

Panganggoeran kahampanganana ditandéan koe doewegan téa. Anoe moro teu lami ladjeng boebar. Kandjeng Radja moelih ka nagarana.

Katjarioskeun doewegan anoe eusi tjikahampangan téh kapendak koe bagong bikang ngaranna Tjéléng-goemaloeng. Koe margi tadi mentas diboeboerak diaroedag-oedag koe pamatang noe kabarangsang moerang-maréng pédah teu meunang oentjal, man’ehna katjida hanaangna, toehoereun tikoro bawaning koe hajang nginoem, ajeuna béh manggih doewegan, atoeh teu kira-kira boengahna, geuwat bae diinoem nepi ka béak pisan.

Kersa Déwa noe kawasa, Nji Tjéléng-goemaloeng ngandeg, sarta barang tepi ka waktoena borosot ngadjoeroe anakna teu ngala ka indoeng, ieu mah babaji boedak awéwé geulis lain loeloemajanan.

Nji Tjéléng-goemaloeng boengah tanpa wiwilangan ningal anak mangroepa manoesa, toer sakitoe geulisna, nganoehoenkeun kana kersana noe Maha Koewasa.

Waktoe éta moerangkalih dibabarkeun, ti Kahijangan loemoengsoer para Widadari, badé ngarasanan noe nembé gelar ka doenja, metakeun talari pamoelasara baji. Malah saladjengna ogé tepi ka moerangkalih joeswa 7 taoen teu anggang ti pangaping para Widadari téa; nji Poetri didjenengan Déwi Sepirasa.

Barang Nji Poetri geus ageung, sering huleng djentoel bangoen aja kabingoeng aja anoe dimanahan. Nji Tjéléng-goemaloeng teu ngeunah rasa ningal poetra siga noe ngandoeng kabingoeng, énggalna koe manéhna ditaros: “Eulis, koe naon eulis téh sok hoelang-hoeleng kawas-kawas aja kasoesah? Di deuleu-deuleukeunana koe ema, bet henteu bérag tjara sasari, ajeuna mah ari braj beurang téh bet soek moeroekoesoenoe teu hégar tjara biasa. Hojong toeang naon eulis téh, keun koe ema dipangalakeun!”

Nji Poetri Sepirasa ngawalon ka iboena: “Hih, lain aja kahajang ema! Saterangna mah enja koe koering téh aja anoe eukeur dipikiran. Eta ema, koering téh mikiran manéh, teu ngarti naha koering téh anak saha, da diseboet anak ema, moal enja, da kapan ema mah bagong, ari koering mah djelema; ari diseboet lain anak ema, moal deui, da ema sakitoe njaahna ka koering. Tah koemaha éta téh ema anoe saenjana, koering téh anak saha?”

Nji Tjéléng-goemaloeng njoeroetjoed tjipanonna ngoepingkeun kasaoeran Nji Poetri kitoe téh, tina geus aja kereteg ilapat pasihan Dewa, jén éta téh tangara bakal pisah djeung noe dipiasih. Tapi tina ngambangkeun kersana anoe Kawasa, nja paralak bae koe Nji Tjéléng-goemaloeng ditjarioskeun ti poerwa wiwitanana jén kersaning Déwa noe Agoeng, manéhna koedoe nekanan medalkeun poetra kamanoesan, djalan tina nginoem tjai eusi doewegan téa.

Barang Nji Poetri ngadangoekeun toetoeran iboena kitoe, sarta oeninga jén andjeunna poetra radja, maksa amit hojong ngadeuheus ka rama, arék masrahkeun salira.

Tjéléng-goemaloeng teu bisa ngorétkeun, djoeng Nji Poetri ka nagara, doemeuheus ka Kandjeng Pereboe, sarta oendjoekan sakoemaha anoe parantos kadangoe koe andjeunna ti iboena téa.

Koe Kangdjeng Radja henteu disieuhkeun, tina emoet kana anoe parantoes kasorang, ngambangkeun papantjén kersaning Déwa. Nji Sepirasa dipasrahkeun koe Kangdjeng Radja ka iboena, soepados dirorok di karaton, nampi woelang di kapoetrén.

Iboena, sadjeroning nampi pamoendoet poetra téh, melengek manahna teu sapoek, ngaraos lingsem tepi ka kedah ngangken poetoean ti tjéléng.

Koe margi éta teu weléh ngageremet ngilari pidjalaneun soepaja Nji Sepirasa ingkah ti nagara. Kaleresan oesoem pageboeg, geuwat Radja Istri sepoeh njarios ka Kangdjeng Preboe jén pang réa anoe gering téh perbawa Nji Sepirasa, malah ditambah saoer karinah, ditjarioskeun jén awéwé noe kitoe pandéna, kitoe adeg-pangadegna, mawa sangar ka nagara, matak roentag pangawasa.

Kangdjeng Radja toemoet kana dawoeh Iboe. Nji Sepirasa kedah dikaloearkeun ti nagara, dipitjeun ka leuweung Simpar.

Patih anoe parantos nampi dawoeh Ratoe, kedah mitjeun Nji Sepirasa ka leuweung, sarta dibahanan pihanéan, pametengan, kintjir, oendar, pakara sapoeratina, katoet kagedogan-gedoganana. Koe Patih Nji Sepirasa dipanjieunkeun babakan nenggang make papanggoengan paninoenan di tengah leuweung loewang-liwoeng.

Nalika badé dikantoen koe Patih, Nji Sepirasa nangis sasambat moendoet pirentjangeun, tina geus kaerong sakoemaha pikeueungeunana, moen andjeunna noenggelis njalira di anoe sakitoe hara-haraeunana.

Koe margi Patih teu wantoen ngarempak timbalan K. Radja, ari ka Poetri watir njatjap, nja sok baé dipaparin andjing kakasih anoe itjeus pisan, boeloena beureum rada galing gilap hérang, létahna hideung, boga kasiat dina mata, nja éta moen paténdjo djeung sato anoe keur diboro, sok matak ngadadak paor; ari ngaranna Si Belangwajoengjang.

Oenggal poé teu aja deui damelna Nji Sepirasa di babakan nenggang téh, isoek-isoek ngantéh atawa mihané, ari pabeubeurang ngentreung baé ninoen dipapanggoengan.

Dina hidji mangsa keur meudjeuhna panas mentrang-mentring, Nji Poetri ngarasa lesoe loengse djeung tareunangan, tapi maksakeun andjeun baé ari ninoen mah tina keur kakapalangna. Barang mentas diketék baréra njorolok kana rorogan, djingdjingan enggeus didjoengdjoeng, belesat toropong nganteuran pakan, milepas teu katampanan, keplos malebahan tjonggang, tjlik moerag ti papanggoengan.

Nji Poetri ngarahoeh, hoemandeuar ngoedar tali tjaor, dajagdag ngalahoen tinoen, ngarasoela kedal lisan: “Hih, aja-aja baé keur sakieu lalesoe laloengséna téh hajoh toropong maké tikeplos ka kolong. Eh, da tjatjak moen aja anoe ha’at mangnjokotkeun, keur sakieu narahnajna mah, moen lalaki dipisalaki, moen awéwé dipidoeloer téh, saenjana!” Si Belangwayungyang anu kabeneran harita keur ngaloher deukeut tihang papanggungan, dadak sakala curinghak geuwat ngorejat, ngadenge aya basa: “mun lalaki di pisalaki”; henteu diengkekeun deui, kop bae toropong teh di cokot, kalacat maneha unggah kana taraje, sok toropong digolerkeun di gedengeun Nyi Putri.

Barang ret katingali ku Nyi Sepirasa, Si Belangwayungyang nyodorkeun toropong, bungah kasawur ku reuwas, pok sasauran; “Aeh kutan si Belang, anu hideung mangnyokotkeun toropong aing teh, sukur, jig ka ditu geura turun deui!”

Tapi Si Belang Wayungyang welèh teu daèkeun turun, disi-si disina nyingkah kalah kupat-kepot buntutna, anggur nagog campego melong Nyi Putri.

Ku Nyi Sepirasa nya lila-lila mah teu dipirosèa sarta tina teu kawawa ku nah­nay, turug turug datang tunduh nga­dak-ngadak, gelèhè baè anjeuna ebog deukeut tinunan tea.

Barang kanyahoan ku Si Belang Wa­yungyang Nyi Putri geus kulem nya manèhna nagih janji lisan nu geus kedal tea.

Sepirasa reuwas koréjat gugah. Si Belang wayungyang digebug ku barera, datangka ngajoprak getih ulawèran, teu bisaeun hudang deui. Nyi Putri ningali Si Belang arék saka­rat, tjileuk-tjileuk kiceup matana nan­dang kanyeri, ngahelas manahna watir, ras èmut kana takdir salira, geus karsana nu kawasa, geuwat anjeunna nyandak cai pangulas tinun, cur dibanjurkeun ka Si Belang.

Harita kènèh cèrègcèg baè Si Belang Wayungyang waluya deui.

Teu lami antawisna ti harita Nyi Sepi­rasa ngandeg, sarta barang geus dongkap kana bulanna, gubrag babar putrana pameget, mulus taya kuciwana, dipa­parin jenengan ku ibuna: Radén Suwangrasa.

Murangkalih morontod tèrèh ageung karesepna kana moro, ngalalawak atawa nganjingan, Si Belang wayungyang teu­ing ku pureut, uncal ranggah tèh ngan sagawawak-sagawawak.

Sato leuweung méh tumpur tina pu­rugna Ki Paninggaran, kabiruyungan ku bangènna perbawa anjing.

Dina hiji mangsa maung banténg ba­dak uncal, puguh deui ari peucang jeung mencek mah, sesa si Belang wa­yungyang tea, kumpulan pada narea­ngan tarèkah, sangkan bisa nyirnakeun mamala, maehan si Belang wayungyang.

Sato anu galede geus ngabuntut bang­kong, teu untupan ngalawan anu saki­tu digjayana, ngan aya hiji peusing anu boga hojah, sanggup metakeun a­kal meunangkeun si Belang, sok mun manèhna dijadikeun raja, engkè dimana geus laksana tarèkahna.

Pamenta peusing karempugan ku sa­rerea, yen bakal dijenengkeun raja leu­weung, nadjan saenyana ku nu lian pa­da nyacampah, yèn taya petana sato kitu udeg bisa meunangkeun anu gagah per­kosa.

Ti peutingna peusing tèh ngaliang deu­keut tihang papanggungan Poetri, bari ulak-elok ngagagalak si Belang.

Anjing têh ningal sato sakitu sara­kahna, make los-los ka lebah dinyà, hariwangeun pisan, aya timburu bisi jeung bisi, inggis aya matakna ka anak rabina.

Ku sabab eta dihaben digogogan, sapeu­ting di ejeput teu eureun-eureun; ari rék dikerekeb teu beunang, kawantu di je­ro liang.

Isoekna Radèn Soewangrasa gugah, rada bendu ka Si Wayungyang pedah manting teu aya reureuhna, teu puguh anu dipanting. Kawuwuh-wuwuh ari jung bade dicandak moro, anjing tèh kalekèd naker nyorèang baè ka tukang malah seuseut daèk, mun teu digusur mah. Di pamoroan teu soson-soson cara biasa, manting teu kaur ngorèlèng malik ka tukang. Atuh anu moro teh nyamos da anjing njusudna teu kebat.

Tina benduna ten antaparah deui habek baè Si Wayungyang ditilas koe pedang paèh pada sapisan. Tamba mulih lengoh isin ku ibu, anjing teh dicandak atina dipagarkeun ati mentjèk, disanggakeun ka iboena, sina diolahkeoen sakoemaha biasa.

Sanggeoes kaolahan asak, brak taroeang. Barang iboena, keoer noeang ati tea, koe poetrana ditaros raos henteuna.

Saoer iboena: “poegoeh bae ngeunah mah, poelen naker”.

Saoer poetrana: “poelen meoereoen, henteoe meoereoen, da ati si Belang Wajoengjang“.

Iboena ngadangoe kasaoeran poetrana kitoe ngagebeg lain di kieoena, reg liren toeangna, geoewat laoek anoe keoer di toeang di oetahkeoen deoei, pameoenteoe reoej geoeneoek raj pias, bendoe ngagoedoeg-goedoeg, sarta teoe antaparah beletok bae mastaka poetrana di ketrok koe sindoek lebah emboen-emboenanana, datang ka boloboran getih. Bari saoerna: “Moen teoe njaho, kitoe-kitoe soteh eta teh bapa maneh”.

Raden Soewangrasa teoe rea saoer deoei na ngaraos wirang, teoe moenasabah ti anoe rea, boga bapa andjing leos bae angkat sakaparan-paran, magoenoengan mileoeweoengan. Damelna di oenggal noe sanget ngarereb, ngagajoeh para siloeman, njambat ka para dedemit. Njatjapkeoen ngadjak manah, nja mapaj pandita goegoeroe moepoeri elmoe adji sihir kalahiran.

Ari iboena barang geoes dikantoenkeoen koe poetra teh, ngaraos keoeeoeng pisan noenggelis di tengah leoeweoeng, si Wajoengjang geoes teoe aja, leos bae angkat ngadjoegdjoeg ka ki Adjar Goenoeng Padang, masrahkeoen salira sejana ngaleer tapak.

Lami ti lami djol ka Goenoeng Pandjang, hiji Djadjaka noe ngalalana, ret ningali noe lendjang oerang patapaan, oejoeg-oejoeg oeroej bae, heroj kabongroj koe kadenokan. Nja ngendek ngiring di pondok ngakoe rek djadi Tjatrik, ari enjana mah mana horeng aja noe di anjing cai.

Doepi Nji Sepirasa mah henteoe barang mirosea, tina katoengkoel koe goeroe, djoenoen kanoe keoer dimaksoed bororaah kana ngabereg ngabeberah manah. Tina geoes teoe kawawa, djadjaka teh waktja balaka ka Ki Pandita, jèn ma­neha aja harep ka istri pasantrèn tea.

Atoeh koe Ki Adjar ditepikeoen ka djinisna, sapaneda Ki djadjaka tea.

Nembe anjeoena Nji Sepirasa tetela roepana Ki Djadjaka, bloek nyoeoeh kana sampean Pandita, oenjoek oeninga jen eta njata poetrana anoe djenengan Soewangrasa tea.

Nanging anoe nangis koe pandita di­hoeit, tina oeninga pitemaheoenana lamoen ki Djadjaka ditaragal koe panghoelag. Sa­oer Pandita: “Enok, adjeoena mah oelah wa­ra roesoeh geroeh, tjitjing-tjitjing baè la­nan, sarta tampa heoela panglâmarna; ka­rana lamoen koe Enok dipapanan koe pa­njambat tjara ka anak, tangtoe kaben­doeng napsoena ngahoedang sipatna kasiloemanan; keoen anteoer sakárepna, ngan Enok koedoe ménta tandjakan, anoe moal pikadadeoen koe Soewangrasa!”

Enggalna Nji Poetri toemoet dawoeh Ki Pandita, ka Djadjaka moendoet tandjakan kieoe: Hade daèk ditikah, tapi koedoe di­pangbendoengkeoen Tjisanggaroeng sing makplak djadi sagara, sakalian jeoeng Parahoena keoer lalayaran engkè dimana pangantênan, sarta soebaya ti anggalna jen sitoe katoet parahoe koedoe ánggeoes sapeoeting, oelah kakoeroeng koe tjaang.

Soewangrasa gidjak ngadangoe pamoen­doet anoe henteoe sapira, harita kènèh di­sanggoepan.

Reoep peoeting galantang, Soewangrasa mapatkeoen adji-sanak, pangondang para siloeman; sarta teoe lami bereyek siloeman toengkeb, breg ngagarap pisitoeeoen, ma­pas piparahoeeoen satjagapna satjagapna, nepi ka djanari gedè geoes rèk meh rengse.

Nji Poetri teoe ngeoenah tjitjing, ningali parahoe geoes ngabangoen, nangkoeb ngan kantoen malikkeoen, aja sakidoeleoen Tji­ledoeg, sitoe ngan kari ngabendoeng, palad­jangan palebah Manengteng, keoer men­detna geoes sadia batoe sagede nanahaon, anoe katelahna adjeoena diseboet Batoe ­loemboeng tea.

Enggal Sepirasa ngoemaha ka Sang Pandita, ngoendjoekkeoen sitoe djeoeng pa­rahoe geoes deoek meh anggeoes.

Dawoehan Sang Pandita: “Hih, oelah dipake hariwang, keoen oerang tarekahan. kadieu baè menta papagan ki Laban!”

Papagan Ki laban dibeuweung ku Sang Pandita, sewur diburakeun ka tabèh We­tan, barabay cahaya kingkilaban tanda beurang tèrèh datang, siga udat sorot srangengè meletèk.

Atuh para siluman anu keur digara­rawé tèh curinghak reuwas ningal sinar caang, dina sangkana tètèla yèn kabeu­rangan.

Atuh teu rèa carita deui buriak baè malabur henteu nolih, kana hanca acan anggeus. Malah Radèn Sawangsara ogé tina ngaraos wirang lajeng baè lolos ma­joe ngètan tatapa di Temuireng distrik Comal (Tegal).

Nyi Putri Sepirasa tea lami ti harita jengkar ti patapan leuleuweungan ka­repna mah rèk nèangan putra sugan kapendak deui, panasaran ku ras tadi henteu kungsi pancakaki.

Teu kacarioskeun sabaraha taun lami­na, Sepirasa gok patepang sareng nu tas tatapa di Temuireng, nu lagas menda­kan duda, itu imut kuring seuri, horèng ari majang kalangkangan, nu pangling di­lawan lali, mulih sareng rêrèntètan.

Rangkep laki-rabina lubus mubus ne­pi ka puputra tilu: 1 Raden Lembu Manguntur, 2 Raden Lembu Peteng, 3 Raden Lembu Limunan.

Dina hiji mangsa Ki Temuireng mundut dipundayan, gêlèhè èbog kana pangkonan garwa, atuh prak ditindesan dipèpètan, rambut disuay disugri, ari brèh cèda keloh tapak sinduk.

Nyai Sepirasa ngarènjag, reg mèpèta­nana liren, bari neuteup ngawaskeun pa­meunteu anu eukeur dina pangkonan. Tètèla tea samar deui yén putra, tapi nya­capkeun kapanasaran, mariksakeun heula ka raka, asal-asalna pang aya cèda kitu dina mastaka.

Atuh galantang baé ku anu keur di­pundayan tèh didongèngkeun, Nyi Putri Sepirasa teu tahan, kocèak baè nangis, ngajerit maratan langit, mi­dangdam sasambat mundut hampura ka Déwa, bari ditungtungan saur: “­Ujang, bisi teu nyaho, nya ieu ibu maneh tèh, ibu eta anu ngetrok tèh baheula!”

Rakana hookeun teu sasaoeran.

Putri Sepirasa kojengkang bae nge­jat lajeng tatapa deui di curug Ciputri walungan Cipedes desa Bendo ayana di wates Bumi-Jawa jeung Bu­mi-Ayu (Tegal).

Tapi samèmêh ngantunkeun putra Nyi Putri miwulang heula, nya eta satu­run-turunanana kudu tumut kana papagon ieu :

  1. Lamun rèk kariyaan kudu neun­deun heula piring beunang ngawuran ku tipung atawa ku lebu, tuluy rurub ku boèh, engkè bakal aya tapak anjing dina eta piring.
  2. Lamun rèk ngawinkeun kudu neun­deun hulu munding atawa hulu sapi dina handapeun papayon, sarta kudu dikembangan dikukusan. Dimana bèsan datang, kudu Liru­sambut, hartina: bésan awèwè nga­leng bèsan lalaki, besan balaki ka besan awèwè, tuluy pakaleng-kaleng kana hulu munding tea, brek kudu tarapak deku nyalanghareup ka eta hulu munding tea, cong nya­rembah tujuh kali.
  3. Lamun kapapatènan, kudu nyieun bonéka dirupakeun anu maot tea, didangdanan ku papakèanana diteun­deun di enggon anu maot, beurang peuting disajagian sasajèn sangu lalawuhna cai asak hèrang, sang­geus 40 poe eta boneka kudu didu­ruk.

Saparantos Suwangrasa dikantun ku ibuna, anjeunna mah jeung putra anu tilu ngaralih ka dèsa Wanakalang, turun tumurun jadi urang dèsa Kalang­wètan jeung dèsa Kalang-Kulon ayana di distrik Comal (Tegal).

Urang dinya kawentar gareulis baba­kina kanasèp, ngan baretona mah nya ki­tu katurunan luluhurna teu boga karagab, nyokotna jodo tèh teu jeung pa­milih, kajeun indung kajeun dulur teu aya basa kumaha. Nanging saparan­tos kapanjingan agama mah robah, be­jana. Tah kitoe sasakalana. Geura mangga bandingkeun sareng Sangkoeriang di oe­rang, kapan sapatotos naker, pada hal Bandoeng djeung Tjisanggaroeng sakitoe tebihna. (Diarsipkan oleh Gelar Taufiq Kusumawardhana/BVS dari bagian tulisan berjudul “Sakakala” penulis yang bersifat anonim. Tulisan dipublikasikan di dalam majalah “Poesaka-Soenda 1924-07-03 (01)” dengan alamat “Salemba 84, Weltevreden” oleh “Pagoejoeban Java-Instituut” dengan susunan redaktur Dr. R.A. Hoesein Djajadiningrat, J. Kats, dan M. Soeriadiradja)

 

ditulis oleh

Gelar Taufiq Kusumawardhana

Penulis merupakan ketua Yayasan Buana Varman Semesta (BVS). Adapun Yayasan Buana Varman Semesta (BVS) itu sendiri, memiliki ruang lingkup perhatian yang diwujudkan dalam tiga bidang, yakni: (1) pendidikan (Department of Education) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama The Varman Institute – Pusat Kajian Sunda (2) Ekonomi (Department of Economy) dan (3) Geografi (Department of Geography) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama PATARUMAN – Indigo Experimental Station.

Pada saat ini penulis tinggal di Perumahan Pangauban Silih Asih Blok R No. 37 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (merangkap sebagai kantor BVS).

"Menulis untuk ilmu dan kebahagiaan,

menerbangkan doa dan harapan,

atas hadirnya kejayaan umat Islam dan bangsa Indonesia".