Bulan Bentang

Sajak Chye Retty Isnendes

BULAN JEUNG BENTANG

Wanci purnama mapaes peuting Dzulhijjah
Awaking di langit ieu, inyana di langit itu
ngelewung harepan nu gumiwang hibar
na latar peteng nu ningtrimkeun. Kakuping
sora-sora minuhan lulurung kalbu nu liwung;
lapad-lapad tilawah nu digerendengkeun jadi
wirahma pangancikan kawih kasunyatan

Bentang saketi, napel na pipi langit wetan
ngiceupan bulan. Wening dumeling lir kristal
surgawi nu sinanglingan. Bentang dina ati
kapan inyana puputon kasono nu teu kungsi
ilang minuhan atmosfer roja’. Cumelak di
alak paul ngajaul luhur dongkangeun insan
nu dadana dipinuhan iman jeung katohidan