Dulur-dulu Baduy

Warta-warta ngeunaan Ayah Pulung nu keur cacarita dibarung ku cimata, geus aya kana 3-4 poena nepi kana pangreungeu jeung panenjo kami. Ari sababna, Gunung Liman dibuburak diala emasna. Enya, dibuburak ku para gurandil. Kacida teuing, tanah ulayat teh mani hayoh-hayohan dikoremeoh. Lain singna mere tambahan lahan nu diperelukeun ku dulur-dulur di Baduy, kalah diraruksak (wae) ning.

Hate ajol-ajolan hayang nulungan. Cara baheula waktu Lundin Swedia ngaliwatan Lundin Rangkas rek ngala minyak di sabudeur tanah ulayat taun 2009. Kami ku dana pribadi, mawa 5 mahasiswa jeung mawa 2-an wakil ti WALHI datang ka Baduy. Di ditu ngagabung jeung Banten Heritage Kang Uday Suhada jeung Save Baduy Kang Tubagus Rifki. Ku sabilulungan jeung idin Jaro Dainah, alm, pikeun nyalusur tanah ulayat, ahirna bukti kapanggih, tuluy perusahaan Lundin Swedia disuratan. Surat ge ditujukeun ka Green Peace dunya, sangkan nguatan maksud. Ti dinya jempling. Alhamdulillah.

Tapi kiwari leuwih harengheng deui, lantaran media sosial ku lobana berita online, ngagancangkeun iber jeung mroduksi tulisan-tulisan nu matak harengheng. Padahal ruang lingkupna leuwih heureut da bangsa urang keneh nu ngagurandilna. Sukur ti pihak kapolisian langsung nangkep maranehna. Dulur-dulur di Baduy bisa rada tingtrim meureun. Maenya wae ti pamarentah Kabupaten Lebak teu bisa ngarengsekeun.

Nu matak jadi baribin nya alatan ieu kajadian teh dina mangsa ahir Kawalu, nu engke dipungkas ku Seba Baduy. Lir nu ngusik-ngusik ula mandi, dina kaayaan keur ritual kaagamaan, der aya kajadian jadi matak sangar. Teu kitu kumaha, lantaran Gunung Liman salah sahiji tempat (leuweung) nu disakralkeun. Keur mah eukeur leuweung kari saemet, nu ngajagana digunasika wae kahirupanna deuih. Kaharti Ayah Pulung jeung dulur-dulur di Baduy kausik batinna, nepi ka cimataan.

Kami ge di Bandung nu ngabandungan dareudana sora Ayah, milu cimataan. Lantaran percaya, leuweung jeung kahirupan urang Baduy moal bisa dipisahkan. Arinyana nu milu ngajaga eta sumber kahirupan, utamana lemah jeung caina.

Puguh tadi disebutkeun, kahayang mah iang, ngabelesat ka ditu bari ngalongok dulur-dulur di Baduy Jero utamana. Ngan nya kumaha kondisi keur pandemi, jeung Kawalu pan can rengse pisan. Dipahing kapan, jeung kami ge mahing diri mihurmat kana ritual di ditu.

Di saat mieling Hari Bumi, kalah jadi hariwang. Ku kalakuan pondok akal ngaruksak leuweung ngagali taneuh pikeun kapentingan sajorelat kiwari teu mikir kapentingan pingburi. Sora hate Ayah Pulung jeung dulur-dulur di Baduy, geus sakuduna diperhatikeun, tuluy disusul lajuning lakuna, sangkan arinyana dina papancen tapa di mandalana aya dina panyalindungan, katingtriman, jeung kasartaan.

Arinyana situs hirup. Arinyana puseur teuteupan prototipe urang Sunda, nu dina getihna mawa getih negroid, nu dipercaya minangka getih manusa purba Sunda.