Kolot urang Sunda nyebutna Mulud keur bulan Rabiul ‘awal atawa Rabiul ‘ula. Naha? Lantaran dina ieu bulan aya peristiwa penting gumelarna hiji insan pinabieun-pirosuleun: Muhammad Saw. Merenahna mah 12 Rabiul ‘awal 571 M atawa taun Gajah di Kota Mekkah. Tah lantaran aya nu gumelar (maulid, milad) nya disebut mulud.

Bakating ku mihurmat eta bulan, sagala kahadean ibadah dina ukuran kamanusaan dipigawe. Salametan atawa sukuran dipupujuhkeun dina bulan ieu. Sedekah Mulud ge ayana nya dina bulan ieu. Upama aya nu koret tuluy barang bere, sok disebutkeun kieu: lah aya mere samulud sakali. Da eta berkahna bulan Mulud, nepi ka nu koret ge barang bere ari bulan Mulud mah.

Dina bulan Mulud ge, pamahingan kaluar. Teu meunang ngaruag imah, teu meunang mindahkeun imah, teu meunang ngawangun imah, malah najan mindahkeun golodog ge, teu meunang. Bakat ku naon? Bakat ku hormat jeung kudu junun ibadah dina ieu bulan. Ngalap karomah jeung barokah Nabi.

Dina bulan Mulud ge, jaroh atawa datang ka makam karuhun dilaksanakeun. Utamana ka karuhun nu jasana teu kawilang dina nyebarkeun agama Islam. Lantaran karana arinyana, ajaran Islam nepi ka urang sarerea. Peran para karuhun, luluhur urang, eta nu dipieling. Ku tarekahna, ku kalungguhanna, ku cahara, katut wibawana, ajaran Islam nepi ka urang. Nya tangtu wae riwayatna mah panjang nepi ka tanah Arab. Tah pajuang-pajuang lokal dina sumebarna agama Islam, tangtu wae boga peran jeung fungsi penting di wilayahna sewang-sewang.

Urang sebut wae ngaran Aria Wangsa Goparana, nu nurunkeun dalem-dalem di Cianjur, kapan eta pajuang agama Islam. Bagus Rangin di Majalengka, Prawatasari, Kyai Tapa di Banten, pajuang-pajuang agama wungkul. Agama jeung bangsana, tangtuna ge. Tos puguhing ka Pangeran Cakrabuana, Wali Gunung Jati di Cirebon, katut tuturunanna ka Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, kapan sanes si itu-si eta. Nu natrat bukti perjuangan.

Ku kituna, teu aneh upama dina bulan Mulud, makamna pinuh-pinuh wae, dijiarohan (jarah). Pinuh-pinuh wae ku semah, da kapan ngalap barokah tina ketak arinyana. Bari didarungakeun teu kendat-kendat ku nu daratang. Masyaallah.

Atuh dina bulan Mulud ge, kuring ngajak budak sangkan wanoh kana tutunggul jeung ketak luluhurna, nu teu ninggalkeun belana kana agama, Islam. Ila arwahi Rd. Adang Muhammad Abdurahman, bin Rd. Kahfi Asmadiredja, bin Rd. Hamdan Raksapradja, bin Rd. Ismail Kartadinata binti Nyi Rd. Mantri Kusumah, bin Rd. Raksadipradja bin Rd. Suramanggala II bin Rd. Suramanggala I bin R.A.A Wiratanudatar 1 bin Aria Wiratanudatar Kangjeng Dalem Cikundul bin Aria Wangsa Goparana Sagaraherang. (Silsilah ti istri: Nyi Rd. Mantri Kusumah). Alfatihah…