Sampeu anu aya teras dipesek cangkangna. Saatos dipisahkeun tina cangkangna, eta beuti sampeu teras diwasuh ku cai beresih. Saparantos diwasuh ku cai beresih salajengna disiksik aralit tur ipis, tiasa sapertos ngadamel bahan kanggo kiripik.

Teras eta siksikan sampeu teh dikeueuman sadinten atanapi dua dinten mah kanggo ngicalkeun zat-zat anu kirang sae anu aya dina sampeu. Caina tiasa berkala digentos meh kokotor tiasa lungsur, kapiceun teu nempel dina keueuman cai anu aya. Saatos dikeueuman mah eta sampeu teh teras dipoekeun nganggo nyiru meh garing.

Biasana eta siksikan sampeu garing melesna mah, umumna kedah dugi ka tilu dintenan. Siksikan sampeu garing eta anu biasa ku urang Sunda mah disebat gaplek tea. Saatos garing pisan lajeng eta gaplek ditutu nganggo jubleg atanapi direndos nganggo coet. Lumayan cangkeul, tapi ari garing pisan mah lumayan da rada rangu tur ngepros.

Sabada janten tipung teras masih kedah diayak meh lungsur anu lembutna pisan. Sesana engke mangrupikeun sesa serat atanapi urat sampeu anu teu tiasa kalemeskeun deui, salajengna eta sesa pangayakan mah tiasa dipiceun wae.

Upami dina skala industri mah proses ngagaringkeun atos tiasa nganggo alat pemanas. Teras kanggo ngabubukkeunana tiasa nganggo mesin giling. Biasana oge dinu tahap anu kawilang atos serius mah eta sampeu diolah heula ngango semacam enzim kanggo perlakuan tertentu, utamina sami miceun zat anu kirang sae anu aya dina kandungan sampeu.

Ari ieu mah masih kanggo cara manual tur tradisional. Skalana sanes skala industri mapan oge sanes skala industri rumah rangga, upami saur bule mah disebatna wae skala Artisan. Sakedik, saayana, diseni-seni wae ku nyalira.

Upami di nagara batur anu disebat nagara maju tea, anu umumna tuangna kana gandum anu diolah janten tipung tarigu tea engkena dituang janten roti. Eta Sampeu, atanapi Hui, Jagong, Gandum, Barley, Ganyol, Sorgum, atanapi naon wae tiasa ditipungkeun teras dijantenkeun barang substitutif karbohidrat kanggo ngaminimalisir ketergantungan kana tarigu eta.

Ari diurang anu patuanganana kedah wae kana beas anu didamel sangu anu umumna teu sapertos di bule kedah janten olahan tipung heula; ieu tipung sampeu teh minangka hiji ikhtiar kanggo ngabuktoskeun atuh urang-urang oge tiasa meureunan mung saukur ngadamel prodak mangrupikeun titipungan wae mah. Ulah sadayana prodak teh buatan deungeun sadayana.

Ieu buktos yen urang-urang teh memang tiasa ari dicobian mah. Mung kantenan ari analisa ekonomi anu nyatana mah teu acan dijantenkeun pertimbangan anu utami, nembe sebat wae buah kerja idealisme. Teu acan market oriented, tapi eksperimental sosial ekonomi kanggo ngeusi zaman anu saurna mah free open market society tea.

ditulis oleh

Gelar Taufiq Kusumawardhana

Penulis merupakan ketua Yayasan Buana Varman Semesta (BVS). Adapun Yayasan Buana Varman Semesta (BVS) itu sendiri, memiliki ruang lingkup perhatian yang diwujudkan dalam tiga bidang, yakni: (1) pendidikan (Department of Education) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama The Varman Institute – Pusat Kajian Sunda (2) Ekonomi (Department of Economy) dan (3) Geografi (Department of Geography) dengan unit kerja utamanya yang diberi nama PATARUMAN – Indigo Experimental Station.

Pada saat ini penulis tinggal di Perumahan Pangauban Silih Asih Blok R No. 37 Desa Pangauban Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat (merangkap sebagai kantor BVS).

"Menulis untuk ilmu dan kebahagiaan,

menerbangkan doa dan harapan,

atas hadirnya kejayaan umat Islam dan bangsa Indonesia".