Nyai ulah nangis, eta bilatung na soca Nyai
utek-utekan taun-taun dina leuit teu sukuan
tengahing nagri nu atina ilang; nurani arinyana
para pangagung nu teu linuhung kalah adigung
gung-gungan hampos taya ajenan

Nyai ulah nangis, bau haseum nyambuang
salira anjeun bubuk caian diantep tunggara
sedeng rahayat katalangsara. Ulah nanya iraha
jamuga, saung lisung sirna, sawah huma sumber
pangan ge teu dipalire; diacak dileyek bae

Nyai ulah nangis, najan uga nepi kana mangsa
pare tanpa kasakten Sulanjana. Sapi Gumarang
Kala Gumarang, Budug Basu ngarurug waktu
sing yakin aya keneh ambu-bapa tani seuweuna
Siliwangi turunna ka Kean Santang Aji pancakakina
ka para Nabi

Nyai ulah nangis, enya kuliner dinyari-nyari unggal
wanci beurang peuting murang maring jajaneun
sapanjang jalan. Bakal karasaeun ku beuteungna
barunghak dieusi werejit jaman. Nyai jadi inten
nu dikorehan ku nu kamerekaan, sedeng leuit
di puseur dayeuh eusina ulam kadoliman

Chye Retty Isnendes, Dosen Pendidikan Bahasa Sunda di FPBS UPI