Bangsa Arab Baidah, sakumaha nu mindeng disebat atawa kacutat dina Alqur’an, saperti kaom ‘Ad, Tsamud, Judas, ‘Amlaq, Umaim, Jurhum Hadlar, Wabar, ‘Abil, Hadramaut, jeung kaom nu sejenna kiwari geus tumpur, sulit deui ditalungtik tapak lacakna, sok komo dirinci kalawan lengkep.

Sedengkeun bangsa Arab ‘Aribah nyaeta seler-seler nu asalna ti katurunan Yasjub bin Ya’rub bin Qahthan, Maranehna biasa disebat Arab Qahthaniyyah, (Shahih Sirah Nabawiyah/Sajarah Shahih Nabi Muhammad SAW ti Saacana lahir tug dugi ka wafatna/Syaikh Shafiyyurrahman Al Mubarakfury).

Al Mubarakfury netelakeun nu kiwari masih bisa dilacak katurunanana nyaeta bangsa Arab Musta’ribah. Arab Musta’ribah sekeseler nu asalna ti katurunan Ismail as. Ieu seler Ismail disebat oge Arab ‘Adnaniyyah tempat lahirna kaom Arab Aribah nyaeta di Yaman. Kabedieunakeun eta seler Arab Aribah sumebar ngajadi sababaraha kabilah jeung sekeseler ti katurunan Saba bin Yasjub.

Aya dua suku atawa sekeseler nu kawentar diantara Arab Aribah nyaeta Himyar bin Saba jeung Kahlan bin Saba. Sesa ti katurunan bani Saba, aya sawelas atawa opat welas, leuwih dipikawanoh ku sebutan Sabaiyyun. Maranehna teu miboga kabilah, lian ti Saba wungkul.

Sedengkeun diluhur disebatkeun dua seler nu kawentar Himyar bin Saba jeung Kahlan bin Saba, rundayanana (silsilahna) nyaeta Himyar bin Saba, diantara sekeselerna nu paling kawentar nyaeta Qudla’ah, rundayanana nu kawentar diantarana, Balyu, Al Qain, Kalbu, Usrah jeung Wabarah.

Lian ti Qludla’ah aya oge As Sakasik ieu mah anak katurunan ti Zaid bin Wailah bin Hamir. Julukan Zaid dipikawanoh ku gelar As Sakasik. Katurunan ti Himyar oge aya nu disebut turunan ti Zaid Al Jumhur diantarana bae, Hamir leutik, Saba leutik, Hudlur jeung Dzu Ashbah.

Ditempat sejen aya oge rundayan ti Kahlan bin Saba nayeta Hamdan, Alhan, Asgghar, Tha’i, Madzhij ( ti dieu lahir Anas jeung Nakhai). Lakhm (ti dieu lahir Kindah, ti Kindah lahir katurunan Mu”awiyyah, Sakun jeung As Sakasik), Judas, Khaulan, Mu’afir, Anmar (ti dieu lahir Khats’am, Bajilah ti dieu lahir Ahmas). Al Azdu (ti dieu lahir Al Aus, Al Khazraj. Khuzka’ah katurunan Jafnah Raja Syam nu kawentar Ahli Ghassan.

Katurunan Kahlan ngalakukeun hijrah ti Yaman. Maranehna sumebar di sakuliah jajirah Arab saacana datang banjir gede (sailu”arim). Dina mangsa maranehna gagal dina perniagaan. Kusabab tekanan ti bangsa Romawi nu ngawasa jalur perdaganan laut, jeung saeunggeusna maranehna (bangsa Romawi), ngancurkeun jalan darat hasilna bangsa Romawi bisa ngawasa Mesir jeung Syam.
Al Mubarakfuri nandeskeun teu nutup kamungkinan maranehna pindah saeunggeus bencana banjir gede (sailul’arim ti bendungan Ma’rib), nu ngaburantakeun tatanen jeung sasatoan maranehna. Jeung maraneh ngalaman rugi tina perniagaanana, nyatana kaleungitan sumber kahirupan. Hal ieu sakumaha diterangkeun dina Alqur’an Surah Saba ayat 15-19. (Agung Ilham Setiadi)